Kort geding inzake deportatie Karate Bob – Onregelmatigheden postbezorging – Levenssituatie blijft nijpend

Amsterdam, 19 december 2012 – Met een beroep op “verschoonbare termijnoverschrijding” heeft advocaat mr. Sarolea op 14 december beroep aangetekend bij de rechtbank ’s Gravenhage tegen het al op 17 oktober genomen terugkeerbesluit van de toenmalig demissionaire minister Leers van het ministerie van Immigratie, Naturalisatie en Asiel (IND), een besluit dat de schrijver van de overheid onwelgevallige literaire misdaadverslagen Slobodan Mitric (beter bekend als Karate Bob) echter pas op 13 december onder ogen heeft gekregen. Tevens heeft zijn advocaat de Rechtbank verzocht tot “het treffen van een voorlopige voorziening, inhoudende dat het terugkeerbesluit wordt  geschorst totdat onherroepelijk op het beroep is beslist”.

 

Brief van de vader van Theo van Gogh geopend teruggestuurd

Op 13 december heeft een persbericht van Mitric’s uitgeverij de Willehalm Stichting melding gemaakt van dit IND-besluit en van het feit dat Mitric dit besluit pas op 13 december via advocaat  Sarolea onder ogen kreeg en niet als aangetekende brief van het IND.  Navraag bij het betreffende postkantoor op de Linneausstraat 58 in Amsterdam leverde de informatie op dat het bericht van deze post normaliter vanaf 20 oktober twee keer bij het adres van Mitric was gedeponeerd en bij geen respons na twee weken naar de afzender was teruggestuurd. Dit terwijl Mitric destijds juist in afwachting van een dergelijk besluit extra zijn brievenbus in de gaten had gehouden en hij dus niets ander dan kwaad spel kan vermoeden om op die manier hem naar zijn zekere dood in het voormalige Joegoslavië te sturen. Temeer daar dit niet de eerste keer is dat er onlangs in dit verband kennelijk onregelmatigheden bij de postbezorging zijn opgetreden. Op 3 november kreeg Mitric’s uitgever namelijk per brief d.d. 1 november van de vader van Theo van Gogh, Drs. van Gogh te horen, dat deze zijn eerdere brief d.d. 27 oktober aan de uitgever geopend terug had kregen.

 

In deze brief bedankt Drs. van Gogh voor de mededeling  van de herdenking “In Memoriam Theo van Gogh 2012” op 2 november in het Oosterpark voor het aan zijn zoon gewijde monument “De Schreeuw”. Verder schrijft Drs. van Gogh, die in het voorjaar als een van de eersten, samen met zijn vrouw, enkele exemplaren van Mitric’s boek “Doodlopende weg – Waarom de Nederlands geheime dienst haar top geheimagent Theo van Gogh heeft vermoord” persoonlijk uit handen van de uitgever heeft gekregen: “Mijn vrouw en ik waarderen het zeer dat u op deze manier aandacht besteed aan de 2de november.  Wij hopen dat u een behoorlijk groot gehoor krijgt.” Deze vertraging had o.m. tot gevolg dat de uitgever de ontvangst van deze brief niet bij de genoemde herdenking kon melden en in kon gaan op de betekenis van het feit  dat de gepensioneerde Drs. van Gogh bij de Nederlandse geheime dienst heeft gewerkt en dus als deskundige op dit gebied zeker niet op deze manier zijn waardering en hoop zou hebben uitgesproken, indien hij van opvatting was dat Mitric’s onthullingen over de ware achtergrond op de moord van zijn zoon niet zouden deugen…

 

“Een regelrechte provocatie van de corrupte macht”

Het persbericht van 13 december over het terugkeerbesluit van de IND werd o.m. op de site van Klokkenluideronline.nl geplaatst, alwaar de volgende twee reacties binnenkwamen: Frideslameris schreef: ”Hopelijk kunnen we Slobodan Mitric op de een of andere manier toch nog in Nederland houden, ondanks de papieren en juridische manipulaties die hem uit ons land (what a shame!) willen verbannen.”,  terwijl Analist daaraan toevoegde: “Deze Slobodan Mitric heeft de moord op van Gogh uitgezocht en zijn schokkende bevindingen op papier gezet in de vorm van dat boek [Doodlopende weg]. Rond oktober dit jaar is de recensie in Trouw terecht gekomen en direct wordt hij het land uitgewezen, na 40 jaar verblijf alhier…Deze held zou voor dit land behouden moeten worden. Maar de duistere krachten willen (duidelijk!) van dit licht af. Van Gogh vermoord met medeweten en dus onder verantwoordelijkheid van burgemeester, ministers, et cetera. En Mitric direct uitgezet. Een regelrechte provocatie van de corrupte macht.” Niet alleen werd het terugkeerbesluit door de IND op 17 oktober kort na de recensie “Orders van Hogerhand…!” in Trouw genomen (website www.Trouw.nl momentaan onbereikbaar), maar ook vlak  na de officiële aanmelding bij de Gemeente Amsterdam Oost van de Herdenking Theo van Gogh door de Willehalm Stichting op 16 oktober, bij de Gemeente dus die er in Doodlopende weg ook niet bepaald ongehavend uit komt (zie het hoofdstuk “Attentaat”)…. Allemaal puur toeval?

 

Karate Bobs levenssituatie steeds nijpender

Welnu, de dreigende deportatie is door middel van juridische acties vooralsnog afgewend of vertraagd. Hoe dan ook, al zou Mitric niet of later uitgewezen worden, zijn levenssituatie zonder verblijfs- en werkvergunning, regelmatig inkomen en passende medische verzorging was al geruime tijd nijpend en wordt steeds nijpender. Zijn boeken werden en worden door de bovengrondse media en pers niet besproken, op boekenfairs niet toegelaten, zoals weer bij de recente Beurs Kleine Uitgevers in de Paradiso te Amsterdam, en worden dus nauwelijks verkocht. Daardoor verkeren zowel de schrijver als zijn uitgeverij al geruimde tijd op de rand van de financiële afgrond. Als dus daar niet gauw verandering in komt, komt Mitric zonder eten of drank op straat te staan en wordt hij op die manier toch uitgewezen en met de dood bedreigt. Want, zoals reeds eerder werd vermeld, heeft hij vanwege herhaalde moordpogingen al meer dan twee jaar geen voet buiten de deur durven zetten, en moest en moet hij wekelijks met voedsel en drank bezorgd worden.

 

Dringend beroep om steun

Bij deze doe ik als zijn uitgever dus nogmaals een dringend beroep in deze donkere tijd om donaties voor hem via het Steunfonds Willehalm Stichting te geven teneinde deze “held” (Analist) voor ons land te behouden –  om hem zodanig verder in staat te stellen door middel van zijn huidige boekprojecten Pedodam a/de Amstel, een liefdesroman, en Operatie Congo, een onthutsend literair feitenrelaas over het ontstaan van Aids en moordadige pogingen om oorlogen in Afrika te ontketenen ten gunste van de wapenindustrie, zijn licht te laten schijnen over de duistere machten die de wereld teisteren. Zijn door het Willehalm Instituut uitgegeven boeken zijn onder zijn naam op http://www.boekenroute.nl te verkrijgen of via de reguliere boekhandel. Indien deze vorm van bijdragen niet mogelijk is, verspreid dit persbericht svp. dan mogelijkerwijze aan vrienden, vriendinnen en collega’s; dit bericht is ook hier te lezen. (RJK)

 

Info: Robert Jan Kelder, Tel. 020-6944572; 06-23559564; info@willehalm.nl

Voor dit en eerdere persberichten inzake Karate Bob en oproepen om steun, zie http://willehalminstituut.blogspot.com

 

http://www.facebook.com/steunfondswillehalmstichting?sk=info

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Kinderen, Onderzoek, Open brief, recensies, Woonruimte, Ziektebeelden and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.