Brandbrief over misstanden jeugdzorg

Brandbrief aan scholen voor basis- en middelbaar onderwijs van Cécile van de Ven en Ron Mol namens Jeugdzorgverzet, Jeugdzorg-tv, Dwaze moeders, Belangengroep ouders
Bron: Pleincollege Eckart – Hyves.nl

AAN DE DIRECTIE EN DE OUDERRAAD VAN DEZE SCHOOL

De Jeugdhulpverlening, Bureau Jeugdzorg hierna te noemen BJZ, en de Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad zijn erg actief en worden steeds actiever.

Steeds vaker worden er (helaas heel erg veel valse) anonieme meldingen gedaan bij het AMK (onderdeel van BJZ) over vermeende kindermishandeling of verwaarlozingen.

Deze speelt het vervolgens door aan BJZ en dan gaat de medewerker van BJZ informatie opvragen bij derden.

Dit zou uw school bijvoorbeeld kunnen zijn als het kind bij u op school geplaatst is. Deze medewerker verwacht van u alle medewerking en vraagt erop los, dat is hun werkwijze.

Dat deze werkwijzen niet conform de wet zijn en buiten alle redelijkheid plaatsvindt wordt door de instanties braaf en angstig verzwegen (u zou eens door gaan krijgen dat hetgeen zij doen illegaal is!! Dat mag natuurlijk niet gebeuren begrijpt u wel?)

Helaas ontbreekt het hier ondermeer aan waarheidsvinding.

Wij willen u waarschuwen voor de dwingende ondertoon bij deze BJZmedewerker omdat deze zonder schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) helemaal géén informatie mag opvragen!

Verder bent u ook helemaal niet verplicht deze informatie te verstrekken en in verreweg de meeste gevallen heeft ook uw school de schriftelijke toestemming nodig om persoonsgegevens te verstrekken.

Dit weet de medewerker overigens prima maar zal zeggen dat dit hun werkwijze is. Dat klopt ook, alleen is die illegaal.

Wij nemen aan dat u niet wenst mee te werken aan illegale en strafbare praktijken?!

Verstrekking van persoonsinformatie kan u immers duur komen te staan als dat niet zorgvuldig en met toestemming is gebeurd. (CBP)

Ook een Raadsmedewerker kan uw school komen bezoeken met hetzelfde verzoek. Ook hier geldt weer dat u uitsluitend met de schriftelijke toestemming persoonsgegevens mag verstrekken en/of opvragen.

Raadsmedewerkers hebben geen toestemming nodig om informatie op te vragen, maar de partij die de informatie heeft mag die dus alleen verstrekken met de toestemming van de gezaghebbende ouder(s).

Laat u niet in de luren leggen door het feit dat de Kinderbescherming onder het ministerie van Justitie valt en dus wel te vertrouwen is.

Ook de Raad doet niet aan waarheidsvinding ondanks dat deze dat bestuursrechtelijk verplicht zijn! (LJN BD1113, www.rechtspraak.nl)

Het is triest maar zowel de medewerkers van BJZ als van de Raad liegen werkelijk alles aan elkaar en verzinnen keer op keer nieuwe “feiten”.

Waarom sturen wij u dit? Het antwoord is relatief simpel en dat is dat het systeem compleet is doorgeslagen en zijn doel voorbij geraced heeft.

Ondanks de pogingen van alle BJZ en Raad om de burger wijs te maken dat ze in het belang van de kinderen werken wijst de praktijk helaas maar niet tot onze verbazing uit dat het een geheel ander belang is wat voorop staat en dat heeft niks met kinderen te maken.

Dat is namelijk GELD, keiharde EUROOS en niet zo weinig ook nog.

Maar dat even terzijde, wij willen u proberen duidelijk te maken wat de gevolgen voor het kind en diens gezin/familie in verreweg de meeste gevallen zijn als een melding wordt gedaan op basis van vermoedens en zonder feiten en bewijzen.

In de meeste gevallen mankeert er werkelijk niks bijzonders aan deze gezinnen maar op papier worden ze gediskwalificeerd als ouders en opvoeders.

BJZ gaat zich er onherroepelijk mee bemoeien.

Nou denkt u, prima toch dat ze onderzoek doen?

Je zou het inderdaad vermoeden maar niets is minder waar.

BJZ is een bedrijf en moet omzet en productie maken.

Ieder kind wat BJZ geïndiceerd krijgt (dat zijn praktisch alle aanmeldingen) is potentiëel Kinderbeschermingsslachtoffer. BJZ werkt in meer dan 80% van de gevallen doelgericht naar een OTS (onder toezichtstelling) toe.

Ze doen dan een Raadsmelding. De Raad neemt het vervolgens over en zoekt info bij elkaar die een OTS en vaak ook meteen een UHP (uithuisplaatsing) rechtvaardigen.

Deze speelt gezins- en familieleden, partners en expartners tegen elkaar uit en zetten al het negatieve in het verzoek aan de Kinderrechter.

Al het positieve wat aan info verkregen is wordt weggegooid als niet van belang zijnde.

Ook is het gebruikelijk dat medewerkers situaties en omstandigheden ter plekke verzinnen en verhalen verdraaien, halve waarheden verkondigen en nog meer.

Dát is hun werkwijze, en niet anders dan dit.

Zo prima is het dus allemaal niet.

De Raad danwel BJZ komt niét de situatie ter plekke bekijken maar oordelen van horen zeggen en vanachter een bureau.

Zodra de Raad voor de Kinderbescherming zich met de zaak gaat bemoeien, en dat is in de meeste gevallen, kan er vanuit gegaan worden dat er een raadsrapport komt waar een zeer schrijnende situatie wordt geschetst en een verzoek aan de Rechtbank zal worden gedaan om het kind onder OTS te stellen, evt gepaard gaande met een machtiging UHP (uithuisplaatsing).

De Kinderrechter dient ieder verzoek te toetsen, echter de kinderrechter gaat er vanuit dat BJZ en Raad weten waar ze het over hebben.onder het mom van dat zij de “deskundigen en professionals zijn”.

Hij/zij toetst dus niet!

Er kan zich dan de volgende situatie voordoen welke geen incident of toevalligheid is;

  • Er wordt een (evt. anonieme) melding gedaan over herrie in huis.
  • AMK maakt er huiselijk geweld van en meldt het bij politie en BJZ.
  • Deze vragen een crisis UHP aan per telefoon en je deurbel gaat.
  • Daar staan enkele politieagenten, een paar medewerkers van BJZ en evt. een arts.
  • Ze komen je kind NU uit huis halen want er is een zeer gevaarlijke situatie voor het kind en het wordt elders ondergebracht.
  • Of je het nieuwe verblijfsadres van je kind dan krijgt hangt af van je medewerking aan de instanties.

Ook dit is weer strafbaar als je geen contact met je kind mag hebben als je volledig gezag hebt. BJZ maakt zich wat dit betreft bijzonder vaak schuldig aan onttrekking aan het ouderlijk gezag en zelfs aan ONTVOERING met hulp van de sterke arm der Wet, de politie…

Dat is ernstig strafbaar maar weinig ouders (scholen, sportclubs, consultatiebureaus, peuterspeelzalen ed) weten dat en zodoende komt BJZ er mooi mee weg.

Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Velen denken en zeggen dat “als je met de Kinderbescherming in aanraking komt dan moet er écht wel wat mis zijn”, er zal toch wel íets van het rapport waar zijn “ ..de overheid, (JUSTITIE notabene!!) doet toch onderzoek en liegt toch zeker niet!!!!!??? Je kind wordt toch echt niet zomaar uit huis gehaald!!!….

Dit is absoluut niet het geval. Daar waar het op illegale praktijken aankomt is Justitie veelal de grootste crimineel, dat u dat goed beseft!

Het kan werkelijk elk gezin overkomen, zodra BJZ een kind in haar kielzog heeft springen de Eurotekens in hunne ogen en laat zij het niet meer los.

In 80% van de verzoeken tot OTS is er wérkelijk niks wat een OTS danwel een UHP rechtvaardigt, bij de overige 20% is sprake van waarheid danwel een substantieel waarheidsgehalte wat OTS danwel UHP rechtvaardigt of waar mogelijk gedwongen opvoedondersteuning zou moeten volgen.

Dat dit schrijven geen flauwekul is maar een zeer serieuze noodkreet naar (in eerste aanleg) basisscholen en middelbaar onderwijs hopen wij u nu te hebben kunnen laten zien.

Wat de consequenties kunnen zijn voor onschuldige kinderen en hun ouders als u, uw medewerkers (of zelfs onbekende derden!!) informatie verstrekken die niet geverifieerd kan worden als zijnde de WAARHEID.

Wij verzoeken u deze brandbrief op te nemen in uw schoolblad, danwel te verspreiden via de website van uw school of aan de leerlingen mee te geven zodat hun ouders deze informatie ook bereikt.

Het geheel valt onder ONZE verantwoordelijkheid als waakzame burgers, dus ook onder UW verantwoordelijkheid.

Mochten er nog vragen zijn die u naar aanleiding van dit schrijven heeft, dan staat het u vrij om altijd contact met ons op te nemen.

Wij zullen u dan zo exact mogelijk verder helpen en indien u wenst zelfs adviserend kunnen optreden, “IN HET BELANG VAN DE KINDEREN!”

Met vriendelijke groet namens

  • Jeugdzorgverzet,
  • Jeugdzorg-tv,
  • Dwaze moeders,
  • Belangengroep ouders

Cécile van de Ven
jeugdzorgverzet@gmail.com

Ron Mol
teddy.beer@chello.nl

Bron: http://bureausjeugdzorg.blogspot.com/2009/03/10-gezinnen-vluchten-naar-belgie-voor.html

This entry was posted in Actueel, Andersdenkenden, Deskundigen, dwangbehandeling, jeugdzorg, Kinderen, Maatschappij, Onderzoek, Open brief, School, Stichting Mindcontrol, Verwaarlozing and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.